Súťažné kategórie 49. ročníka Chalupkovho Brezna

 

1. Umelecký prednes

S prihláškou je potrebné zaslať názov diela a autora. Prednáša sa v slovenskom jazyku, vyžaduje sa ovládanie textu naspamäť, pred súťažou treba prednášaný text odovzdať porote.

Kategórie:

    prednes poézie - voľný výber básne v trvaní do 8 min. zo slovenskej alebo svetovej tvorby
    prednes prózy - voľný výber prózy v trvaní do 10 min. zo slovenskej alebo svetovej tvorby

2. Výtvarná tvorba

Prezentácia tvorby výtvarných prác pedagogických zamestnancov formou výstavy a besedy.

    inštalácia výtvarných prác v piatok 18.00 – 20.00 a v sobotu od 7.30 do 9.00
    autor si svoje práce označené menovkou nainštaluje na jeden panel (cca 2m2) prípadne v priestore
    pri fotografiách sa vyžaduje formát min. 20 x 30 cm
    pri inštalácii bude zabezpečená technická pomoc

Kategórie:

    voľná výtvarná tvorba (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, plastiky, objekty, inštalácie...)
    úžitkové umenie
    výtvarná fotografia
    kreslený vtip

Upozorňujeme, že výstava potrvá ešte 12 dní po súťaži a po jej ukončení zabezpečí organizátor dovoz prác jednotlivým autorom na vopred dohodnuté miesto.


3. Literárna tvorba

práce napísané v slovenskom jazyku (písané na počítači alebo na písacom stroji v rozsahu do 15 normostrán) autori posielajú na adresu organizačného výboru v štyroch exemplároch, resp. elektronicky, 1 exemplár ostáva v archíve organizačného výboru

literárny žáner sa nevymedzuje.

vyžadujú sa kratšie literárne útvary (básne pre deti, poviedky, črty, rozprávky, reportáže, jednoaktovky a dramatické útvary, satirické literárne útvary, aforizmy...) knižné vydania sa do súťaže nezaraďujú

Kategórie:

    literárna tvorba - poézia
    literárna tvorba - próza

4. Skladateľská tvorba

Hudobná skladba alebo pieseň - rôzne žánre a obsadenia.

Každý účastník zašle partitúru alebo klavírny výťah v jednom exemplári v tlačenej podobe, odporúčame priložiť zvukovú nahrávku na CD nosiči, v prípade hudobno-dramatických diel aj na DVD.


5. Spev ľudovej a umelej piesne

V kategórii spev ľudovej piesne si účastník prehliadky pripraví dve slovenské ľudové piesne podľa vlastného výberu so sprievodom alebo bez sprievodu (v prípade záujmu organizátor zabezpečí akordeónový sprievod).

V prípade záujmu o akordeónový sprievod je potrebné s prihláškou zaslať názov piesne s tóninou, resp. priložiť notovú predlohu.

V kategórii spevu umelej piesne si účastník súťaže pripraví dve piesne podľa vlastného výberu a zabezpečí si inštrumentálny sprievod

Nepovoľuje sa spev s hudobným sprievodom z hudobného nosiča (CD, DVD...)

Kategórie:

    spev ľudovej piesne - sólo, ľudový viachlas v počte maximálne šesť osôb
    spev umelej piesne

6. Hra na hudobnom nástroji

Interpretácia podľa vlastného výberu v trvaní maximálne do 8 minút. V prípade prekročenia časového limitu môže porota účinkujúceho /účinkujúcich/ zastaviť a hodnotiť výkon len v stanovenom limite.

Kategórie:

    sólová hra /resp. sólo s inštrumentálnym sprievodom/
    štvorručná hra, hra na dvoch klavíroch
    hra komorného zoskupenia 3 - 7 hráčov ľubovoľného obsadenia

7. Tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov

Prihlásené programy majú mať výchovný a vzdelávací charakter a obsahovo musia súvisieť so štátnym alebo školským vzdelávacím programom jednotlivých typov škôl

Dĺžka jedného programu: do 30 min.

Programy sa dodávajú na CD, DVD, alebo USB v niektorom z bežných programov

K prihláške programu treba priložiť text komentára v slovenskom jazyku.

Organizátori si vyhradzujú právo rozšíriť vybraté programy na školy a školské zariadenia na území Slovenska i zahraničné školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Programy zostávajú v trvalom vlastníctve CHB.