1. Propozície

  2. 51. ROČNÍKA CHALUPKOVHO BREZNA 2018

Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v týchto umeleckých oblastiach:

literárna, výtvarná, skladateľská tvorba a tvorba umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba prezentačných a vzdelávacích programov

umelecký prednes poézie a prózy

spev ľudovej a umelej piesne

hra na hudobnom nástroji

Na Chalupkovom Brezne sa môžu zúčastniť pedagogickí zamestnanci všetkých typov a stupňov škôl a školských zariadení zo Slovenska (vrátane pedagogických zamestnancov dôchodcov) a pedagogickí zamestnanci – Slováci žijúci v zahraničí,  v týchto oblastiach tvorby:

UMELECKÝ PREDNES

S prihláškou je potrebné zaslať názov diela a autora. Prednáša sa

v slovenskom jazyku, vyžaduje sa ovládanie textu naspamäť, pred súťažou treba prednášaný text odovzdať porote

Kategórie:

prednes poézie - voľný výber básne v trvaní do 8 min.

zo slovenskej alebo svetovej poézie

prednes prózy - voľný výber prózy v trvaní do 10 min.

zo slovenskej alebo svetovej tvorby

 

VÝTVARNÁ TVORBA

Prezentácia tvorby výtvarných prác pedagogických zamestnancov formou výstavy a besedy.

inštalácia výtvarných prác v piatok 18.00 – 20.00 a v sobotu

od 7.30 do 9.00

autor si svoje práce označené menovkou nainštaluje na jeden panel (cca 2m2) prípadne v priestore

pri fotografiách sa vyžaduje formát min. 20 x 30 cm

pri inštalácii bude zabezpečená technická pomoc

Kategórie:

voľná výtvarná tvorba (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, plastiky, objekty, inštalácie...)

úžitkové umenie

výtvarná fotografia

kreslený vtip

Upozorňujeme, že výstava potrvá ešte 1 mesiac po súťaži a po jej skončení nebude organizátor zabezpečovať odvoz diel!!! Tieto si súťažiaci musia prísť osobne vyzdvihnúť v

termíne 12. – 19. 11.2018.

 

LITERÁRNA TVORBA

práce napísané v slovenskom jazyku (písané na počítači alebo na písacom stroji v rozsahu do 15 normostrán) autori posielajú na adresu organizačného výboru v štyroch exemplároch, resp. elektronicky, 1 exemplár ostáva v archíve organizačného výboru

literárny žáner sa nevymedzuje

vyžadujú sa kratšie literárne útvary (básne pre deti, poviedky, črty, rozprávky, reportáže, jednoaktovky a dramatické útvary, satirické literárne útvary, aforizmy...)

knižné vydania sa do súťaže nezaraďujú

Kategórie:

literárna tvorba - poézia

literárna tvorba - próza

 

SKLADATEĽSKÁ TVORBA

hudobná skladba alebo pieseň - rôzne žánre a obsadenia.

Každý účastník zašle partitúru alebo klavírny výťah v jednom exemplári v tlačenej podobe, odporúčame priložiť zvukovú nahrávku na CD nosiči, v prípade hudobno-dramatických diel aj na DVD

 

SPEV ĽUDOVEJ A UMELEJ PIESNE

v kategórii spev ľudovej piesne si účastník prehliadky pripraví dve slovenské ľudové piesne podľa vlastného výberu so sprievodom alebo bez sprievodu (v prípade záujmu organizátor zabezpečí akordeónový sprievod)

v prípade záujmu o akordeónový sprievod je potrebné s prihláškou zaslať názov piesne s tóninou, resp. priložiť notovú predlohu

v kategórii spevu umelej piesne si účastník súťaže pripraví dve piesne podľa vlastného výberu a zabezpečí si inštrumentálny sprievod

nepovoľuje sa spev s hudobným sprievodom z hudobného nosiča (CD, DVD...)

Kategórie:

spev ľudovej piesne - sólo, ľudový viachlas

                v počte maximálne šesť osôb

spev umelej piesne

 

HRA NA HUDOBNOM NÁSTROJI

interpretácia podľa vlastného výberu v trvaní maximálne do 8 minút. V prípade prekročenia časového limitu môže porota účinkujúceho /účinkujúcich/ zastaviť a hodnotiť výkon len v stanovenom limite

Kategórie:

sólová hra /resp. sólo s inštrumentálnym sprievodom/

štvorručná hra, hra na dvoch klavíroch

hra komorného zoskupenia 3 – 9 hráčov ľubovoľného obsadenia

 

TVORBA UMELECKO-DOKUMENTÁRNYCH A VZDELÁVACÍCH DIGITÁLNYCH PROGRAMOV

prihlásené programy majú mať výchovný a vzdelávací charakter a obsahovo musia súvisieť so štátnym alebo školským vzdelávacím programom jednotlivých typov škôl

dĺžka jedného programu: do 30 min.

programy sa dodávajú na CD, DVD, alebo USB v niektorom z bežných programov

k prihláške programu treba priložiť text komentára v slovenskom jazyku

organizátori si vyhradzujú právo rozšíriť vybraté programy na školy a školské zariadenia na území Slovenska i zahraničné školy s vyučovacím jazykom slovenským

programy zostávajú v trvalom vlastníctve CHB

Výkony súťažiacich v jednotlivých súťažných kategóriách

posúdia odborné poroty. Na ich základe súťažiacich jednotlivcov a zoskupenia zaradia do týchto výsledkových pásiem:

zlaté pásmo

strieborné pásmo

bronzové pásmo

Na návrh porôt organizátori v každom súťažnom odbore udelia mimoriadne ocenenie:

          "Laureát Chalupkovho Brezna"

Na  návrh poroty organizačný výbor môže udeliť aj mimoriadne ceny.

 

Organizátori si v prípade nízkeho počtu prihlásených súťažiacich (minimálne 8 v kategórii) vyhradzujú právo zrušiť príslušnú kategóriu, resp. kategórie zlúčiť.