Súťažné kategórie 45. ročníka Chalupkovho Brezna

 

1. Umelecký prednes

S prihláškou je potrebné zaslať názov diela a autora. Prednáša sa v slovenskom jazyku, vyžaduje sa ovládanie textu naspamäť, pred súťažou treba prednášaný text odovzdať porote.

Kategórie:

 1. prednes poézie - voľný výber básne v trvaní do 8 min. zo slovenskej alebo svetovej poézie
 2. prednes prózy - voľný výber prózy v trvaní do 10 min. zo slovenskej alebo svetovej tvorby
 3. prednes z tvorby pre deti - voľný výber poézie a prózy z tvorby pre deti v trvaní do 8 min. zo slovenskej alebo svetovej literatúry

2. Výtvarná tvorba

Prezentácia tvorby výtvarných prác pedagogických zamestnancov formou výstavy a besedy.

 1. autor si svoje práce označené menovkou nainštaluje na jeden panel (cca 2m2) prípadne v priestore
 2. pri fotografiách sa vyžaduje formát min. 20 x 30 cm
 3. pri inštalácii bude zabezpečená technická pomoc

Kategórie:

 1. voľná výtvarná tvorba (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, plastiky, objekty, inštalácie...)
 2. úžitkové umenie
 3. výtvarná fotografia
 4. kreslený vtip

Upozorňujeme, že výstava potrvá ešte 12 dní po súťaži a po jej ukončení zabezpečí organizátor dovoz prác jednotlivým autorom na vopred dohodnuté miesto.

3. Literárna tvorba

práce napísané v slovenskom jazyku (písané na počítači alebo na písacom stroji v rozsahu do 15 normostrán) autori posielajú na adresu organizačného výboru v štyroch exemplároch, resp. elektronicky, 1 exemplár ostáva v archíve organizačného výboru

literárny žáner sa nevymedzuje.

vyžadujú sa kratšie literárne útvary (básne pre deti, poviedky, črty, rozprávky, reportáže, jednoaktovky a dramatické útvary, satirické literárne útvary, aforizmy...)

Kategórie:

 1. literárna tvorba - poézia
 2. literárna tvorba - próza
 3. literárna tvorba pre deti a mládež - poézia a próza

4. Skladateľská tvorba

Hudobná skladba alebo pieseň - rôzne žánre a obsadenia.

Každý účastník zašle partitúru alebo klavírny výťah v jednom exemplári v tlačenej podobe, odporúčame priložiť zvukovú nahrávku na CD nosiči, v prípade hudobno-dramatických diel aj na DVD.

5. Spev ľudovej a umelej piesne

V kategórii spev ľudovej piesne si účastník prehliadky pripraví dve slovenské ľudové piesne podľa vlastného výberu so sprievodom alebo bez sprievodu (v prípade záujmu organizátor zabezpečí akordeónový sprievod).

V prípade záujmu o akordeónový sprievod je potrebné s prihláškou zaslať názov piesne s tóninou, resp. priložiť notovú predlohu.

V kategórii spevu umelej piesne si účastník súťaže pripraví dve piesne podľa vlastného výberu a zabezpečí si inštrumentálny sprievod

Nepovoľuje sa spev s hudobným sprievodom z hudobného nosiča (CD, DVD...)

Kategórie:

 1. spev ľudovej piesne - sólo, ľudový viachlas v počte maximálne šesť osôb
 2. spev umelej piesne

6. Hra na hudobnom nástroji

Interpretácia podľa vlastného výberu v trvaní maximálne do 8 minút. V prípade prekročenia časového limitu môže porota účinkujúceho /účinkujúcich/ zastaviť a hodnotiť výkon len v stanovenom limite.

Kategórie:

 1. sólová hra /resp. sólo s inštrumentálnym sprievodom/
 2. štvorručná hra, hra na dvoch klavíroch
 3. hra komorného zoskupenia 3 - 5 hráčov ľubovoľného obsadenia

7. Tvorba umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych programov

Prihlásené programy majú mať výchovný a vzdelávací charakter a obsahovo musia súvisieť so štátnym alebo školským vzdelávacím programom jednotlivých typov škôl

Dĺžka jedného programu: do 40 min.

Programy sa dodávajú na CD, DVD, alebo USB v niektorom z bežných programov

K prihláške programu treba priložiť text komentára v slovenskom jazyku.

Organizátori uvítajú aj propagačný materiál, ktorý bude poskytnutý školám a školským zariadeniam.

Organizátori si vyhradzujú právo rozšíriť vybraté programy na školy a školské zariadenia na území Slovenska i zahraničné školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Programy zostávajú v trvalom vlastníctve CHB.