Ďakovný list - 50. ročníkMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Mesto Brezno


u d e ľ u j e


Ď A K O V N Ý    L I S TJánovi Komoroviza dlhoročný prínos pri rozvoji
celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov
CHALUPKOVO BREZNO


Brezno 14.10.2017

  
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD._                    JUDr. Tomáš Abel
ministerka školstva, vedy, výskumu                                               primátor